ผลงานนักศึกษา

การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Variational Iteration Method Involving Adomian Polynomials for the Oxygen Diffusion in a Spherical Cell with Michaelis-Menten Uptake Kinetics

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนันทนา ปราบทอง และนายศุกลกิจ มงคลสิน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
The Variational Iteration Method Involving Adomian
Polynomials for the Oxygen Diffusion in a Spherical Cell with Michaelis-Menten Uptake Kinetics
จากงานประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์