การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Optical Solitons of Biswas-Arshed Equation by The Generalized (G′/G)-Expanding Method


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวอรพินท์ แสงดึก และนางสาวอรัญญา มาเวียง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
Optical Solitons of Biswas-Arshed Equation by The Generalized (G′/G)-Expanding Method
จากงานประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จากการเข้าร่วม 20 สถาบันการศึกษา

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH