ประกันคุณภาพ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562