ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสามารถศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในระดับสุงต่อไป

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH