พิธีไหว้ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญคณะครูอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทุกชั้นปี
เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอกชั้น ๕ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH