รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนและ
ส่งใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์และวันหยุดชดเชย ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ
https://drive.google.com/…/1X0BWBlYU7qOSZSiipZrggQmV4HSzql1…

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH