บุคลากร

Kiattisak Rattanaseeha

ประธานประจำสาขา


Click here

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.บ.(คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูเลย

สาขาที่ถนัด:
Mathematical Analysis
E-mail: kiattisak.rati@lru.ac.th
Website: http://math.sci.lru.ac.th/th/kiattisak_rat

Somjate Duangpithak

อาจารย์ประจำสาขา


Click here

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: somjate.dua@lru.ac.th

Website: http://math.sci.lru.ac.th/th/somjate_dua/

Jurairat Ardkaew

อาจารย์ประจำสาขา


Click here

ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: jurairat.ard@lru.ac.th

Website: http://math.sci.lru.ac.th/th/jurairat_ard/

Siwarak Promraksa

อาจารย์ประจำสาขา


Click here

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาที่ถนัด:
Calculus1
Calculus2
Linear Algebra
Number System

E-mail: siwarak.pro@lru.ac.th
Website: http://math.sci.lru.ac.th/th/siwarak_pro/

Chantana Simtrakankun

อาจารย์ประจำสาขา


Click here

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา ซิมตระการกุล

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: chantana.sim@lru.ac.th

Website:http://math.sci.lru.ac.th/th/chantana-sim/

Montri Torvattanabun

อาจารย์ประจำสาขา


Click here

ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:montri.tor@lru.ac.th

Website:http://math.sci.lru.ac.th/th/montri_tor/

Wisut Kitchainukoon

อาจารย์ประจำสาขา


Click here

อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:wisut.kit@lru.ac.th

Website:http://math.sci.lru.ac.th/th/wisut_kit/

Sathirawan Sombate

อาจารย์ประจำสาขา


Click here

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศถิรวรรณ สมบัติ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail: sathirawan.som@lru.ac.th

Website:http:http://math.sci.lru.ac.th/th/sathirawan_som/

Sitthichai Somsri

อาจารย์ประจำสาขา


Click here

อาจารย์สิทธิชัย สมศรี

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

Email:sitthichai.som@lru.ac.th

Website:http://math.sci.lru.ac.th/th/sitthichai_som/

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort