บุคลากร

Kiattisak Rattanaseeha

ประธานประจำสาขา

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.บ.(คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูเลย

สาขาที่ถนัด:
Mathematical Analysis
E-mail: kiattisak.rati@lru.ac.th
Website: http://math.sci.lru.ac.th/th/kiattisak_rat

Somjate Duangpithak

อาจารย์ประจำสาขา

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: somjate.dua@lru.ac.th

Website: http://math.sci.lru.ac.th/th/somjate_dua/

Jurairat Ardkaew

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: jurairat.ard@lru.ac.th

Website: http://math.sci.lru.ac.th/th/jurairat_ard/

Siwarak Promraksa

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาที่ถนัด:
Calculus1
Calculus2
Linear Algebra
Number System

E-mail: siwarak.pro@lru.ac.th
Website: http://math.sci.lru.ac.th/th/siwarak_pro/

Chantana Simtrakankun

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา ซิมตระการกุล

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: chantana.sim@lru.ac.th

Website:http://math.sci.lru.ac.th/th/chantana-sim/

Montri Torvattanabun

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:montri.tor@lru.ac.th

Website:http://math.sci.lru.ac.th/th/montri_tor/

Wisut Kitchainukoon

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:wisut.kit@lru.ac.th

Website:http://math.sci.lru.ac.th/th/wisut_kit/

Sathirawan Sombate

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศถิรวรรณ สมบัติ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail: sathirawan.som@lru.ac.th

Website:http:http://math.sci.lru.ac.th/th/sathirawan_som/

Sitthichai Somsri

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สิทธิชัย สมศรี

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

Email:sitthichai.som@lru.ac.th

Website:http://math.sci.lru.ac.th/th/sitthichai_som/

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH